Javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije Lukovska banja

Biblioteka – Izložba povodom Jubileja 850 godina Nemanjinih zadužbina
22. oktobra 2018.
Obaveštenje – I. faza pripremnih radova na rekonstrukciji ulice Palih boraca u Kuršumliji
26. oktobra 2018.
Prikaži sve

Javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije Lukovska banja

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09, 81/09,64-US, 24/11, 121/12, 43/13-US, 50/13-US, 98/2013-US, 132/2014 i 145/2014 ), čl. 54.-63.Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl.glasnik RS“ br.64/2015),

 

O g l a š a v a

J A V N I  U V I D   u

NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE LUKOVSKA BANJA

 

 

Javni uvid održaće se u trajanju od 30 dana, od 18.10.2018. do 16.11.2018.godine.

Nacrt plana generalne regulacijeLukovska banjabiće izložen na oglasnoj tabli u holu zgrade SO Kuršumlijai na oglasnoj tabli Mesne kancelarije Lukovo,kao i na internet strani Opštine Kuršumlija (www.kursumlija.org), u periodu trajanja Javnog uvida.

U toku trajanja javnog uvida, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu razgledati izložena dokumenta i svoje primedbe i sugestije dostavljati u pismenoj formi Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj (urbanističkoj službi), zaključno sa 16.11.2018. godine, kada se završava javni uvid.

Javna prezentacija Nacrta plana generalne regulacije Lukovska banja, biće održana u skupštinskoj sali Opštine Kuršumlija dana: 05.11.2018. godine sa početkom u 1100 časova u sali  za sastanke  hotela “Kopaonik“ u Lukovskoj banji dana: 06.11.2018. godine sa početkom u 1200 časova. Javnoj prezentaciji mogu prisustvovati sva zainteresovana pravna i fizička lica, i u isto vreme mogu da podnesu svoje primedbe i sugestije.

Javna sednica Komisije za planove održaće se u sali  za sastanke  hotela “Kopaonik“ u Lukovskoj banji dana: 19.11.2018.godine,  sa početkom u 1200 časova. Javnoj sednici mogu da prisustvuju i podnosioci primedbi na predmetni planski dokument i tom prilikom da obrazlože svoje primedbe pred komisijom.

Bliže informacije i potrebnu stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi na planska rešenja, zainteresovana lica mogu dobiti u Odeljenju za  privredu  i lokalni ekonomski razvoj, kancelarija broj 25, u periodu trajanja Javnog uvida, lično ili putem telefona: 027/381-402, lokal 124,  u vremenu od 10 do 14 časova.

 

ŠEF ODELJENJA ZA PRIVREDU I LER
Snežana Radović, dipl. ekonomista

 

Javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije Lukovska banja

Dokumentacija na stranici Javni uvid