1. Текст огласа за Јавни увид (word и pdf)

2. Нацрт Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Куршумлији (текст и графика)

3. Нацрт Плана детаљне регулације Постројења за пречишћавање отпадних вода у Пролом бањи (текст и графика)

4. Стратешка процена утицаја на животну средину ПДР ППОВ у Пролом бањи.

Општинска управа општине Куршумлија оглашава Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације „привредних делатности – стара задруга“ на подручју КО Куршумлија

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 04.02.2019.године до 18.02.2019.године, у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, као и очекиваним ефектима планирања.

Текст огласа за Рани јавни увид

Материјали за јавни увид: