Архива

Управљање имовином представља процес доношења одлука које се тичу стицања, коришћења и располагања непокретностима, и омогућава одржавање и стварање нове вредности кроз повећање прихода, контролу расхода, управљење ризицима, спровођење закона и подзаконских прописа и аката надлежних органа јединица локалних самоуправа.

Већина градова и општина у Србији не располаже систематизованим подацима о имовини на којој имају право коришћења, немају прецизне податке о правном основу њиховог стицања, што представља први и основни корак да би се започео процес реформе система управљања јавном својином на локалом нивоу.

Управљање имовином и коришћење модерних алата би омогућило локалним самоуправма, као и њиховим јавним предузећима, установама и другим правним лицима цији је оснивач локална самоуправа, да у складу са савременим принципима управљања процене њену вредност и да независно од државе доносе одлуке о прибављању и отуђењу имовине, што представља један од услова за развој градова и општина у Србији.

Општина Куршумлија препознала је значај Географских информационих система (ГИС) као модерног  алата у служби управљања имовином,  и успостављања поуздане базе података о грађевинском земљишту и непокретностима којима располаже  а самим тим и значају који ГИС систем има за развој општине, па последњих године ради на његовом константном унапређењу.

Географски информациони систем представља рачунарски систем намењен прикупљању, обради, управљању, анализи, приказивању и одржавању просторно оријентисаних информација а улога коју ГИС има у управљању развојем туризма, као једне од приоритетних области развоја општине Куршумлија, огледа се превасходно у олакшавању управљања туристичким информацијама, изградњи туристичких мапа и карата, решавању имовинских конфликата као и испитивању еколошке подобности локација за изградњу туристичких објеката.

Пројекат „ГИС као оруђе за интегрални локални економски развој и развој туризма“ одобрен је за спровођење у оквиру јавног позива под називом Увођење и развој географских информационих система (ГИС) и представља својеврстан наставак и надоградњу постојећег географско информационог система и искоришћавање његових предности за развој општине.

Географски информациони систем препознат је од стране Европског ПРОГРЕС-а као модерни алат за поједностваљење и убрзање планирања, доношења одлука везаних за развој општине и управљање имовином. Руководство и запослени у институцијама општине Куршумлија имали су прилику да кроз активности у оквиру пројекта унапреде знања о правном оквиру за управљање имовином, организацијом управљања имовином, изградњу капацитета и стручне подршке, информатичке подршке и развоја ГИС-а, пописа имовине и уписа права својине као и израду плана и програма управљања имовином.

У оквиру пројектних активности израђен је и План пописа имовине ЈПКД “Топлица”, које учествује у пројекту заједно са општинском управом, Туристичком организацијом, и општином Куршумлија која је главни носилац пројекта.

Стварање прецизне базе података и повећање ефикасности рада и квалитета услуга локалне самоуправе кроз модернизацију процедура и дигитализацију података из области урбанизма и просторног планирања неопходан је корак у успостављању ефикасног система за управљање имовином а постојање прецизних информација о имовини јединица локалне самоуправе доноси бројне користи за грађане и велики је потенцијал за нове инвестиције и развој општине Куршумлија.

15. фебруара 2017.

Управљање имовином и модерни алати

Управљање имовином представља процес доношења одлука које се тичу стицања, коришћења и располагања непокретностима, и омогућава одржавање и стварање нове вредности кроз повећање прихода, контролу расхода, […]
14. фебруара 2017.

Промоција књиге ауторке Иване Димић “АРЗАМАС”

У уторак 28. фебруара, Народна библиотека Куршумлија организује промоцију књиге Иване Димић „АРЗАМАС“ , која је награђена престижном НИН-овом наградом за РОМАН ГОДИНЕ у 2016.
10. фебруара 2017.

Припреме за обележавање 100 година од Топличког устанка у Мачковцу

Поводом обележавања 100 година од Топличког устанка, који се сматра јединим устанком у државама које су биле окупиране од стране Централних сила за време Првог светског […]
10. фебруара 2017.

Обавештење о измирењу пореских обавеза и репрограму дуга

Обавештавају се порески обвезници да су обавези да измире своје пореске обавезе по основу првог квартала за 2017. годину, које доспевају 14.02.2017. године.