Конкурси

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2021. години – ЛАПЗ суфинансирање.

Стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Стручна пракса се реализује без заснивања радног односа. У стручну праксу се укључују незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају у струци за коју су стекла одређену врсту и ниво квалификација или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.

Приоритет за укључивање у меру имају особе са инвалидитетом и Роми.

Стручна пракса спроводи се у складу са законом, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца. Уколико се стручна пракса спроводи у складу са законом, Национална служба за запошљавање може да финансира меру у дужини прописаној законом, а најдуже 12 месеци. Када се стручна пракса спроводи у складу са актом о организацији и систематизацији послова, Национална служба меру финансира у трајању:

 • до 6 месеци за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
 • до 9 месеци за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
 • до 12 месеци за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ.

Tоком трајања стручне праксе Национална служба за запошљавање:

 1. ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном месечном износу од:
  • 20.000,00 динара за лица са трећим и четвртим нивоом квалификација,
  • 22.000,00 динара за лица са шестим нивоом квалификација и/или 180 ЕСПБ,
  • 25.000,00 динара за лица са најмање шестим нивоом квалификација и 240 ЕСПБ;
 2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Ближе информације о Јавном позиву, начин подношења захтева и све остале информације могу се добити путем следећих докумената:

13. јула 2021.

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2021. години

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују јавни позив за реализацију мере стручне праксе у 2021. години – ЛАПЗ суфинансирање.
12. јула 2021.

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години

Национална служба за запошљавање и Општина Куршумлија расписују Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2021. години.
2. јула 2021.

Оглас о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину – други круг

На основу Закона о пољопривредном земљишту, Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини и Одлуке о одређивању […]
2. јула 2021.

Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији општине Куршумлија

Општинско веће општине Куршумлија донело је Одлуку о додели награда успешним студентима на територији општине Куршумлија са просечном оценом током студија најмање 9,5.