Конкурси

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„Службени гласник РС“бр.16/18), Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.25/15, 46/16 и 10/17) и Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Куршумлија бр. I-02-93/2020-8 од 10.11.2020. године, Комисија о располагању непокретностима у јавној својини општине Куршумлија, образована Решењем Председника општине Куршумлија број: II-361-17 од 10.12.2020.год. објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА
Непокретност у јавној својини општине Куршумлија која се налази у Куршумлији, и то:

I Двособан стан у улици Топличкој у објекту број 1.евиденциони број 9, број посебног дела 9, први спрат, кат. парцела 3491/4, уписан у листу непокретности бр.575 јавна својина општине Куршумлија
– Површина стана: 63м2,
– Почетна цена: 3.701.250,00 динара
– Износ депозита: 10% од укупне почетне вредности објекта, односно: 370.125,00 динара
Почетна цена по којој се непокретност отуђује из јавне својине општине Куршумлија износи 58.750,00 динара по једном метру квадратном, што представља процењену тржишну вредност предметнe непокретности коју је извршила Пореска управа – Одсек за контролу издвојених активности малих локација Прокупље, дописом број 085-464-08-162/20 од 30.11.2020. године.

2. НАЧИН ОТУЂЕЊА
Отуђење непокретности из јавне својине општине спровешће се јавним надметањем.

3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА
Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која до 22.03.2021.год. доставе потпуне пријаве. Лица која су заинтересована за куповину непокретности из овог огласа, морају доставити пријаву и уплатити депозит у износу од 370.125,00 динара на рачун Општинске управе Куршумлија – депозитни рачун бр.840-1177804-38 модел 97 са позивом на број 33054, сврха уплате „депозит за јавни оглас за отуђење непокретности – стан бр.___“(назнака редног броја непокретности из огласа),а доказ о извршеној уплати доставља се уз пријаву.

Потпуна пријава мора бити поднета на прописаном обрасцу(доступном на сајту општине)којим се прихватају услови из јавног огласа и услови за враћање,односно губитак права на враћање депозита, мора бити читко попуњена са назначеним редним бројем непокретности из овог огласа, за коју се лице пријављује као и број рачуна за враћање депозита.

Уредна и потпуна пријава поред напред наведеног мора да садржи све податке о подносиоцу пријаве и то:

-ЗА ПРАВНА ЛИЦА: назив, седиште, број телефона и потпис овлашћеног лица у правном лицу, оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице,не старији од 30 дана,потврда о пореском идентификационом броју,оригинал доказа о уплаћеном депозиту.

-ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА: име и презиме, адресу, број личне карте, фотокопију личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, оригинал доказа о уплаћеном депозиту а ако је то лице предузетник уз пријаву се доставља и оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана и потврда о пореском идентификационом броју.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, доставља се пуномоћје за заступање које мора бити оверено од стране јавног бележника, осим адвокатских пуномоћја.

Сви подносиоци пријава морају доставити оригинал доказа о уплати депозита чији износ је наведен уз непокретност за коју се пријављују.

На јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.

Уплата депозита од стране лица које није подносилац пријаве, неће бити прихваћена, те ће се пријава уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

Напомена:
Разгледање наведене непокретносте је сваког радног дана, почевши од 05.03.2021.год. до дана одржавања јавне продаје,22.03.2021.год. у периоду од 10-12 часова, уз обавезну претходну најаву.
Наведена непокретност отуђује се у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију.
Све потребне информације поводом овог огласа (текст огласа, образац пријаве, упутство о начину уплате депозита), као и увид у документацију предметне непокретности (извод из листа непокретности, процену тржишне вредности стана и др.), могу се добити у Општинској управи општине Куршумлија, канцеларија број 19, број телефон 027/381-383, у времену од 10-12 часова.

4. ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА
Пријаве за учешће у јавном надметању потребно је поднети на писарници Општинске управе општине Куршумлија до 22.03.2021.год. до 15:00 часова. Пријаве послате поштом потребно је да пристигну на писарницу до наведеног времена.Пријаве пристигле после назначеног времена, биће одбачене као неблаговремене.

Рок за подношење пријава за јавно надметање је 15 дана од дана јавног оглашавања у „Куриру“, дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.Последњи дан за подношење пријава је 22.03.2021.год. до 15:00 часова.

Пријава за учешће у јавном надметању доставља се у затвореној коверти на адресу Општина Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија са назнаком „Комисија о располагању непокретностима у јавној својини општине-пријава за учешће у јавном надметању,за стан бр.___ – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте наводи се назив подносиоца пријаве са адресом и контакт телефоном.

Јавно надметање ће се одржати дана 23.03.2021.год. у 12 часова у сали Скупштине општине Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб.

Право учешћа у јавном надметању имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну пријаву.

Подносиоци неблаговремене,односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања. Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу. Пријава је наблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у огласу.

5. ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Поступак јавног надметања спроводи Комисија о располагању непокретностима у јавној својини, образована Решењем Председника општине Куршумлија број: II-361-17 од 10.12.2020.год.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од пријаве.

Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве у току јавног надметања не прихвати почетну цену као купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену,губи право на враћање депозита.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене,односно највиша понуђена цена.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене. Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се урачунава у купопродајну цену.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене, а одустане од дате понуде, губи право на враћање депозита.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 15 (петнаест) дана од дана доношења решења да се непокретност отуђи најповољнијем понуђачу.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.
Трошкови овере као и други трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 15 дана од дана доношења Решења о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора или не уплати цену у року од 15 дана од дана закључења Уговора, уплаћени депозит неће бити враћен а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

Образац пријаве за физичка и правна лица а којим се прихватају и услови из јавног огласа и услови за враћање,односно губитак права на враћање депозита доступни су на сајту општине Куршумлија www.kursumlija.org

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка, доноси Председник општине, на предлог Општинског већа. Ово решење је коначно.

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине, закључује Председник општине, на основу правоснажног Решења о избору најповољнијег понуђача, а након прибављеног мишљења Правобранилаштва општине Куршумлија.

5. марта 2021.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку јавног надметања

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других […]
19. фебруара 2021.

Оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку прикупљања писмених понуда

На основу члана 99.став 1.и 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12 ,42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, […]
17. фебруара 2021.

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп пословног простора

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда […]
2. фебруара 2021.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку јавног надметања

Комисија о располагању непокретностима у јавној својини општине Куршумлија објављује Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку јавног надметања