Конкурси

На основу Правилника о начину финансирања пројеката У дружења грађана и Статута општине Куршумлија, Председник општине Куршумлија дана 16.07.2019. године донео је Одлуку о расписивању Јавног конкурса за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана.

На конкурсу могу да учествују удружења грађана која су регистрована на територији општине Куршумлија, с тим да све пројектне активности морају реализовати на територији општине Куршумлија или ван територије општине Куршумлија, али да својим активностима представљају општину.

Средства се додељују за реализацију пројеката из следећих области:

Социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, заштита лица са инвалидитетом, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе, као програми из области активности које се односе на јачање сарадње између владиног, цивилног и бизнис сектора, програми за омладину, програм активности заснованих на волонтеризму, превенција насиља и афирмацију грађанског активизма.

Укупно расположива средства за реализацију пројеката по овом конкурсу износе 360.000,00 динара.

Предлагач је обавезан да достави следећу документацију:

 • Пријавни образац
 • Образац за буџетски пројекат
 • Копија решења о упису у Регистар у Агенцији за привредне регистре (АПР)
 • Копија ПИБ обрасца
 • Копија картона депонованих потписа
 • Копија личне карте одговорног лица
 • Копија Статута подносиоца пријаве
 • Финансијски план

Пријава на конкурс са свом потребном документацијом доставља се у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за финансирање пројеката од јавног интереса удружења грађана – не отварати” путем поште на адресу Општина Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб или лично на писарници Општинске управе општине Куршумлија.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размаатрати.

Удружење грађана може да поднесе само једну пријаву. Конкурсна документација се може преузети са интернет странице општине Куршумлија, а текст конкурса и ближа упутства са условима и критеријумима ће бити такође објављени као прилог уз текст конкурса. Поред тога текст конкурса ће се објавити и на огласној табли општине Куршумлија.

 1. Рок за подношење пријава на овај конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног позива.
 2. Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити процењени у складу са критеријумима који су предвиђени Правилником.
 3. По завршетку конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 15 дана од завршетка конкурса израдити извештај о спроведеном конкурсу.
 4. Извештај садржи све поднете пријаве, коначну ранг листу са бодовима предложених пројеката и предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета општине Куршумлија.
 5. Извештај и прелиминарна листа објављују се на огласној табли општине Куршумлија и на званичној интернет презентацији општине Куршумлија www.kursumlija.org
 6. Извештај се доставља Председнику општине који доноси одлуку о избору пројеката и додели средстава који се финансирају из буџета општине Куршумлија. На основу одлуке, Председник општине Куршумлија закључује Уговор о финансирању пројеката удружења грађана средствима из буџета општине Куршумлија.
16. јула 2019.

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана за 2019. годину

На основу Правилника о начину финансирања пројеката У дружења грађана и Статута општине Куршумлија, Председник општине Куршумлија дана 16.07.2019. године донео је Одлуку о расписивању Јавног […]
5. јуна 2019.

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2019. годину

Расписује се Конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање пројеката из буџета Општине Куршумлија за 2019 годину.
29. маја 2019.

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години

Национална служба за запошљавање – филијала Прокупље у сарадњи са Општином Куршумлија расписује Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица […]
6. фебруара 2019.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о приоритетима за предстојећи јавни конкурс у склопу пројекта РеЛОаД

Општина Куршумлија – Општинска управа у партнерству са Програмом Уједињених нација за развој објављује Јавни позив заинтересованим странама за учешће у јавној расправи о приоритетима за […]