Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора

Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима Општина Куршумлија има право јавне својине објављује Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора.

Издаје се у закуп пословни простор на којем право својине има Општина Куршумлија, у виђеном стању (закупац сноси све трошкове привођења локала намени), поступком прикупљања писмених понуда, и то:

 1. Пословни простор – локал у улици Палих бораца број 15, површине 41 m2, на катастарској парцели бр. 5089 КО Куршумлија.
 • Намена пословног простора је угоститељство.
 • Почетна цена закупа је 200,00 динара по m2, за период од месец дана;
 • Учесници овог јавног огласа у поступку прикупљања писмених понуда не могу бити физичка и правна лица, односно предузетници који нису извршили обавезе по основу ранијих закупа, као и пореза на имовину, накнада за градско грађевинско земљиште и комуналне таксе. Уколико таквих пријава буде, оне се неће разматрати;
 • Пословни простор се издаје за обављање трговинске или угоститељске делатности;
 • Пословни простор се издаје на период од пет година;
 • Обавеза подносиоца понуде је да уплати депозит у износу од 50.000,00 динара на уплатни рачун бр. 840-1177804-38, са позивом на број за физичка лица – матични број а за правна лица – ПИБ.
 • Подносиоцу понуде коме се пословни простор не изда у закуп, депозит ће бити враћен у року од 15 дана од дана отварања понуда;
 • Подносилац понуде је у обавези да у понуди наведе број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;
 • Понуда која се доставља обавезно садржи:
  • доказ о уплати депозита
  • износ закупнине која се нуди
  • назнаку пословног простора за који се конкурише
  • доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа за пословни простор, из Службе за рачуноводство општине Куршумлија, канцеларија бр. 18.
  • доказ о измиреним обавезама из Одељења Локалне пореске администрације и према ЈП “За уређивање грађевинског земљишта Куршумлија“
  • доказ о измиреним обавезама из Пореске управе
  • за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана
  • за предузетнике: име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески индентификациони број, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње
  • за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
 • Понуда се подноси Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине у затвореној коверти, са јасном назнаком на коју се непокретност односи;
 • На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде, са адресом и контакт телефоном;
 • Понуда поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се непокретност односи, сматраће се неуредном, односно непотпуном и као таква ће бити одбачена;
 • Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку отварања понуда и исте се одбацују;
 • Понуда је неблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у огласу;
 • Понуда се сматра непотпуном ако нема прописану обавезну садржину, ако нису положене све тражене исправе, односно ако не садржи све потребне податке и доказе предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу;
 • Пословни простор се даје у закуп лицу које понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу и са њим ће Председник општине закључити уговор о закупу којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна; Депозит ће се урачунати у цену месечне закупнине;
 • Уколико будући закупац не приступи закључењу уговора о закупу, положени депозит се не враћа;
 • Уколико се Уговор о закупу не закључи са понуђачем који је понудио најповољнији износ из било ког разлога, Уговор се закључује са понуђачем који је понудио највећи износ после њега, а у случају да се ни са њим не закључи Уговор уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем и тако до последњег понуђача који су учествовали у поступку, уколико претходни понуђачи не закључе Уговор у року који је одређен јавним огласом.
 • Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу;
 • Ако се први поступак прикупљања писмених понуда прогласи неуспелим, други поступак ће се спровести у року од 15 дана;
 • Правно односно физичко лице коме је пословни простор дат у закуп обавезно је да: користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена уговором; не даје пословни простор у подзакуп, односно не уступа га на коришћење; у одређеном року плаћа закупнину; плаћа трошкове коришћења пословног простора (електрична енергија, грејање, друге комуналне услуге); сноси трошкове текућег одржавања, хитних интервенција, коришћења заједничких просторија и комуналних услуга, као и инвестиционог одржавања сразмерно квадратури пословног простора; чува и одржава уређаје, апарате и другу опрему са којом је пословни простор дат у закуп; преда пословни простор по истеку времена закупа у исправном стању; надокнади штету насталу у пословном простору и опреми која му је предата на коришћење, осим оне настале услед редовне употребе;
 • Писмене понуде се достављају од дана објављивања на огласној табли општине Куршумлија, односно од 24.05.2021. године, а најкасније до 08.06.2021. године до 9 часова на адресу Општинске управе општине Куршумлија – Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине, ул. Пролетерских бригада б.б., препоручено поштом или преко писарнице Општинске управе Куршумлија са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“;
 • Отварање понуда обавиће се дана 08.06.2021. године са почетком у 10 часова, у сали Скупштине општине Куршумлија.
 • Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или овлашћени представници понуђача.
 • Оглас ће бити објављен на огласној табли општине Куршумлија и у средствима јавног информисања са територије општине Куршумлија.