Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута E–80, деоница Ниш-Мердаре

Јавна расправа о Нацрту Статута општине Куршумлија
7. децембра 2018.
Већници општине Куршумлија усвојили предлог Одлуке o буџету за наредну годину
17. децембра 2018.

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута E–80, деоница Ниш-Мердаре

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА  АУТО-ПУТА Е-80,  ДЕОНИЦА НИШ-МЕРДАРЕ  

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута E–80, деоница Ниш-Мердаре (у даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана) одржаће се од 10. децембра 2018. до 08. јануара 2019. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама скупштине општина Прокупље и Куршумлија и њиховим интернет презентацијама, као и на интернет презентацији Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре http://www.mgsi.gov.rs.

Физичка и правна лица могу доставити примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана у писаној форми јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, закључно са 08. јануаром 2019. године. Примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак 21. децембра 2018. године, са почетком у 12 часова, у згради општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, у Куршумлији.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у петак 18. јануара 2019. године, са почетком у 12  часова, у згради општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, у Куршумлији. Физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида поднели примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено образложити поднете примедбе. Обрађивач планског документа јавно износи свој став о свакој поднетој примедби.

 

Погледајте документацију на страници Јавни увид