Актуелно

18. mart 2024.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта радио-базне станице на животну средину

Обавештава се јавност да је инвеститор „A1 Srbija D.O.O. Beograd“, ул. Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице за мобилну телефонију „NI4601_01PK_Trećak“ Куршумлија на кат. парцели бр. 1170 КО Трећак, општина Куршумлија.
14. mart 2024.

Нова апликација „ЈПКДТ Захтеви“ убрзава процес комуникације грађана с локалним јавним предузећем за обављање комуналних делатности

Јавно предузеће за комуналне делатности ЈПКД Топлица објављује лансирање своје најновије wеб апликације – „ЈПКДТ Захтеви“, која ће значајно олакшати грађанима подношење жалби, рекламација, захтева и молби.
14. mart 2024.

Конкурс Светске туристичке организације Уједињених Нација (UNWTO): Избор за најбоље туристичко село у Републици Србији у 2024. години

Светска туристичка организација Уједињених нација (UNWTO) је расписала четврти по реду Конкурс за избор најбољег туристичког села у намери да се унапреди улога туризма у вредновању и очувању руралних предела, у смислу њихових природних ресурса, културне баштине, локалних вредности и активности (пољопривреда, шумарство, сточарство, рибарство и сл), укључујући и њихову […]
14. mart 2024.

Рани јавни увид поводом израде Првих измена и допуна плана генералне регулације Куршумлијска Бања – парцијалне измене

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, у складу са чланом у складу са чл.45a. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09,64-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 37.-42. Правилника о садржини, […]