Актуелно

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,64-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и чл. 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (”Сл.гласник РС” бр.64/2015),Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија

 

оглашава 

Ј А В Н У  П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј У 

Урбанистичког пројекта ПОСЛОВНО-ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА

на катастарској парцели бр. 3410 КО Куршумлија 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за потребе изградње пословно-туристичког комплекса,  инвеститора: YUGO COP CO DOO – Београд,   одржава се у периоду од 24. до 30. децембра 2018. године.

Материјал за јавну презентацију Урбанистичког пројекта који је израдио: IVEKS PLUS DOO из Бабушнице,  доступан је у наведеном периоду на огласној табли у приземљу зграде Општине Куршумлија, као и на сајту Општине Куршумлија: www.kursumlija.org.

Заинтересованим лицима обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, у периоду одржавања јавне презентације у времену од 1000-1500 часова, путем телефона број: 063 64 00 39 или на e-mail: iveksdoo@mts.rs  даваће сарадник на пројекту: дипл.инж.арх. Милош Ђорђевић, урбаниста.

Сва заинтересована лица могу да доставе своје примедбе и сугестије Одељењу за привреду и локални економски развој  у писаном облику путем поште или на писарници Општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, закључно са 31.12.2018. године.

У току јавне презентације заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у урбанистички пројекат потребна стручна помоћ биће пружена у Одељењу за  привреду  и локални економски развој Општинске управе Куршумлија,  канцеларија број 25, лично или путем телефона 027/381-402, локал 124,  сваког радног дана од 1000-1500 часова.

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ЛЕР
Снежана Радовић, дипл. ецц

Погледајте детаљну документацију на страници Јавни увид

24. децембра 2018.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на катастарској парцели бр. 3410 КО Куршумлија

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09,64-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018) и чл. […]
17. децембра 2018.

Већници општине Куршумлија усвојили предлог Одлуке o буџету за наредну годину

У кабинету председника општине у петак 14. децембра одржана је двадеста седница Општинског већа општине Куршумлија у 2018. години, којом је председавао – Радољуб Видић, председник […]
10. децембра 2018.

Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута E–80, деоница Ниш-Мердаре

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 […]
7. децембра 2018.

Јавна расправа о Нацрту Статута општине Куршумлија

На основу члана 11. став 2. Закона о локалној  самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 –др. закон и 47/2018), члана 99. Статута општине […]