Обавештења

Расписује се Конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање пројеката из буџета Општине Куршумлија за 2019 годину.

Средства намењена овим конкурсом могу да се користе за реализацију пројеката из следећих области:

  • Aдаптацију, реконструкцију или инвестционо и текуће одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова(одржавање простора око верских објеката),
  • Набавку обнову и заштиту црквених реликвија(икона, верских исакралних предмета и других предмета који доприносе верским обредима),
  • Облежавање традиционалних годишњица и манифестација везаних за рад и историју црквене(верске заједнице),
  • Организовање посета другим црквеним (верским заједницама),
  • Организовање стручних скупова и научних истраживања везаних за цркву (верску заједницу).

Одлуком о буџету општине Куршумлија за 2019 годину- дотације верских заједница опредељена су  средства у износу од 4.600.000,00динара за расподелу црквама и верским заједницама-функционална класификација 130, ПР 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе,  економска класификација 481- Дотације невладиним органузацијама.

Организације које имају право на подношење пријава :

Право подношења пријаве за финансирење програма од јавног интереса имају:

1)подносиоци који имају статус цркве или верске заједнице у складу са Законом о црквама и верским заједницама( да су уписани у Регистар цркава и верских заједница Министарства правде,

2) цркве и верске заједнице које имају седиште на територији општине или се активности из Програма реализаују на територији општине.

Комисија ће по службеној дужности утврдиди да ли је црква односно верска заједница, уписана у регистар надлежног органа.

Подносиоци могу да конкурисшу само са по једним предогом пројекта по конкурсу.

Документа која је потребно приложити уз пријаву

Црква/верска заједница подноси пријаву на конкурс Комисији.

Подноси се:

-пријавни образац (који садржи 1-пријавни образац, 2 –образац за буџет

-фотокопију ПИБ обрасца и матичног броја,

-доказ о заступнику цркве или верске заједнице, односно лица које он овласти , да поднесе пријаву и предлог Програма и предузме све радње тком целог поступка, као и да потпише уговор уколико се средства одобре,

-техничку документацију/предмер и предрачун радова за адаптацију, реконструкцију или инвестиционо одрносно текуће одржавање цркве, верског објекта или парохијског дома,

-извештај о правдању средстава добијених по претходном јавном конкурсу,

-пројекат, део пројекта или други доказ којим се одређује врста и обим планираних грађевинских радова.

Пријавни образац треба потпунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин. Препоручујемо попуњавање на компјутеру.

Место и рок за подношење пријаве

Конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци, заштићеној од оштећења коаја могу настати у транспорту. Може се доставити:

  • Лично у услужном центру Општине Куршумлија сваким радним даном од 7 до 15 часова,
  • поштом, на адресу Општина Куршумлија, Комисија за доделу средстава верским заједницама, адреса Пролетерских бригада бб, са назнаком „Пријава на конкурс Општине Куршумлија за финансирање пројеката верских заједница у 2019 годину“.

На полеђини коверте обавезно навести податке о подносиоцу пријаве.

Пријаве послати на било који други начин (нпр.Факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу, неће бити ззете у разматрање.

Број предложених програма од стране једног подносиоца пријаве у овом конкурсном поступку је ограничен на један програм.

Рок за подношење пријава је 15 дана  од дана објављивања на сајту општине Куршумлија.

Критеријуми за доделу средстава

Приликом одређивања висине учешћа у додели финансијских средстава за изградњу, одржавање и обнову верских објеката код сваке појединачне пријаве, полази се од следећих критеријума:

1) Референци програма:

-област у којој се реализује Програм: карактер и значај Програма (оцена од 0-10 бодова),

– дужина трјања Програма: програм који траје до годину дана ( оцена од 0-10 бодова), а програми који трају дуже од годину дана (0-5),

-број корисника програма-обухват колике су могућности Програма да обухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвишене Програмом (0-10 бодова)

– могућност развијања Програма и његова одрживост: обим унапређења верске слободе и остваривања општег и заједничког интереса у капацитети за одрживост резултата Програма (0-10 бодова),

2) Циљеви који се постижу:

-обим задовољења јавног интереса (0-10 бодова),

-степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи (0-10 бодова)

3) суфинасирања програма из других извора

-Суфинансирања програма из других извора:

-сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или општине Квачица фондова Европске уније, полона , донација, легата кредита и друго, у слуају недостајућшег дела средстава за финансирање Програма (0-10 бодова),

4) Законитости и ефикасности коришћења средстава и одрживости ранијих Програма – ако су раније коришћшена средстава буџета , да ли су испуњене уговорне обавезе,

– за цркиве које први пут конкуришу 0_бодова),

-за цркве које су реализовале Програме и исуниле уговне обавезе (0-10 бодова),

– за  цркве које нису испуниле уговорне обавезе немају право на доделу средстава,

5) обавезни критеријуми:

-реалан финасијски план , износ суфинансирања, као и различити облици финансирања (0-10 годова) и

-да је подносилац Програма извршио своје обавезе према општини, у досадашњим Програмима рада (0-10 бодова)

6) Остали критеријуми за аплицирање Програма из тачке 1 алинеје 3,4, и 5 овог Јавног позива.

Приликом одређивања висине учешћа у додели финанисјких средстава за културне и научне делатности, код сваке појединачне пријаве, полази се од  следећих критеријума:

  • Организвање традиционалних годишњица које су посвећене имену које црква носи (0-10 бодова,
  • карактера и значаја црквене манифестац ије (0-10 бодова)
  • Карактера стручних и научних скупова, добортворно-хуманитарних делатности и значаја стручних и научних скупова , односнозначаја Програма везаних за ту делатност (0-10 бодова).

Начин објављивања

Конкурс се објављује на интернет страници Општине Куршумлија, као и на огласној табли Општине.

Појашњење за поступак рангирања Програма

На основу критеријума из члана 6 овог Правилника за доделу финансијских средстава за изгрању, одржавање и обнову верских објеката, мож се доделити најмање 0 бодова а навише 100, а за додели финансијких средстава за с остале намене може се доделити најмање 0 бодова а највише 130 бодова.

Сваком предлогу Програма комисија ће доделити одређени број бодова , на основу чега ће бити сачињена бодовна ранг листа.

Комисија за расподелу финансијких средстава

Комисија за спровођење јавних конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама за 2019 годину, размотриће пристигле пријаве и на основу  наведених критеријума утврђеним Правилником о средствима за подстицање програма од јавног интереса која реализују цркве и верске заједнице, утврдиће листу вредновања и рангирања пријавњњног програма за доделу бесповратних средстава у року који неможе бити дужи од 60 дана од дан истека роказа подношење пријаве.

Листа из става 1 овог члана објављује се на званичној тенрнет страници надлежног орган.

Учесници конкурса имају прасво увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања листе из става 1 овог члана.

На листу из става 1 овог члана учсници конкурса имају право приговора  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Одлуку о избору програма односи председник општине, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора и иста се објављује на званичној интенет страни опшине.

Додатне информације се могу добити на телефон 027381383.

Прилози за преузимање:

5. јуна 2019.

Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Куршумлија за 2019. годину

Расписује се Конкурс за суфинансирање и доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање пројеката из буџета Општине Куршумлија за 2019 годину.
4. јуна 2019.

Обавештење о забрани спаљивања на отвореном простору

Поводом  учесталих пожара на отвореном простору који настају због паљења биљних остатака, трске, суве траве и растиња у атарима упозоравамо грађане да се овакви пожари веома […]
1. јуна 2019.

Обустава саобраћаја од улице Косовске до Косте Војиновића, због радова на реконструкцији улице Палих бораца

Обавештавају се грађани општине Куршумлија да је у току реализација II.фазе припремних радова на реконструкцији улице Палих бораца у Куршумлији и да је Одељење за привреду […]
31. маја 2019.

Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији општине Куршумлија

Општинско веће општине Куршумлија донело је Одлуку о додели награда успешним студентима на територији општине Куршумлија са просечном оценом током студија најмање 9,5.