Обавештења

9. jul 2024.

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу рибњака и воденице на кп 5280 КО Куршумлија

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/21) и чл. 88.- 94.  Правилника о садржини, начину […]
9. jul 2024.

Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији општине Куршумлија

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија о додели награда успешним студентима на територији општине Куршумлија, Општинско веће објављује Јавни позив за доделу награда успешним студентима на територији општине Куршумлија.
26. jun 2024.

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину – базна станица мобилне телефоније

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, поднео захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта постављања радио-базне станице мобилне телефоније ‚‚ПK51 ПКУ51 ПКЛ51 ПКО51 ПКЈ51 Мерћез„, на катастарској парцели бр. 277 КО Мерћез, Општина Куршумлија.
19. jun 2024.

Измењено радно време угоститељских објеката за време Културног лета

У складу са Закључком Општинског већа општине Куршумлија бр. II-02-64/2024-8 од 17.06.2024. године, утврђује се радно време угоститељским и трговинским објектима у Куршумлији, до 02,00 сата, за време одржавања градске манифестације „Културно лето 2024“ 12.07.2024. и 13.07.2024. године.