Обавештења

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.16/2018), Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија („Сл.лист општине Куршумлија“ бр.25/015, 46/16 И 10/17) и Одлуке о давању у закуп непокретности путем јавног надметања бр. II-361-1 од 17.02.2021. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ИЗДАЈЕ СЕ  у закуп пословни простор на којем право својине има Општина Куршумлија, у виђеном стању (закупац сноси све трошкове привођења локала намени), поступком јавног надметања, и то:

 1. Пословни простор – локал у улици Палих бораца број 15, површине 41 m2, на катастарској парцели бр. 5089 КО Куршумлија.
 • Намена пословног простора је угоститељство.
 • Почетна цена закупа је 200,оо динара по m2, за период од месец дана;
 • Учесници овог јавног огласа у поступку јавног надметања не могу бити физичка и правна лица, односно предузетници који нису извршили обавезе по основу ранијих закупа, као и пореза на имовину, накнада за градско грађевинско земљиште и комуналне таксе. Уколико таквих пријава буде, оне се неће разматрати;
 • Пословни простор се издаје за обављање угоститељске делатности;
 • Пословни простор се издаје на период од пет година;
 • Обавеза подносиоца понуде је да уплати депозит у износу од 5000,оо динара на уплатни рачун бр. 840-1177804-38, са позивом на број за физичка лица – матични број а за правна лица – ПИБ.
 • Подносиоцу пријаве коме се пословни простор не изда у закуп, депозит ће бити враћен у року од 15 дана од дана отварања понуда;
 • Подносилац пријаве је у обавези да у понуди наведе број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;
 • Пријава која се доставља обавезно садржи:
 • доказ о уплати депозита
 • назнаку пословног простора за који се конкурише
 • доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа за пословни простор, из Службе за рачуноводство општине Куршумлија, канцеларија бр.18.
 • доказ о измиреним обавезама из Одељења Локалне пореске администрације и према ЈП“За уређивање грађевинског земљишта Куршумлија“
 • доказ о измиреним обавезама из Пореске управе
 • за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана
 • за предузетнике: име и презиме предузетника, извод из регистра надлежног органа и порески индентификациони број, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње
 • за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве
 • Пријава се подноси Комисији за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине у затвореној коверти, са јасном назнаком на коју се непокретност односи;
 • На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде, са адресом и контакт телефоном;
 • Пријава поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се непокретност односи, сматраће се неуредном, односно непотпуном и као таква ће бити одбачена;
 • Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања и исте се одбацују;
 • Пријава је неблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у огласу;
 • Пријава се сматра непотпуном ако нема прописану обавезну садржину, ако нису положене све тражене исправе, односно ако не садржи све потребне податке и доказе предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу;
 • Пословни простор се даје у закуп лицу које понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу и са њим ће Председник општине закључити уговор о закупу којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна; Депозит ће се урачунати у цену месечне закупнине;
 • Уколико будући закупац не приступи закључењу уговора о закупу, положени депозит се не враћа;
 • Уколико се Уговор о закупу не закључи са понуђачем који је понудио најповољнији износ из било ког разлога, Уговор се закључује са понуђачем који је понудио највећи износ после њега, а у случају да се ни са њим не закључи Уговор уговор ће се закључити са следећим најповољнијим понуђачем и тако до последњег понуђача који су учествовали у поступку, уколико претходни понуђачи не закључе Уговор у року који је одређен јавним огласом.
 • Ако се први поступак јавног надметања прогласи неуспелим, други поступак ће се спровести у року од 15 дана;
 • Правно односно физичко лице коме је пословни простор дат у закуп обавезно је да: користи пословни простор у складу са наменом која је утврђена уговором; не даје пословни простор у подзакуп, односно не уступа га на коришћење; у одређеном року плаћа закупнину; плаћа трошкове коришћења пословног простора (електрична енергија, грејање, друге комуналне услуге); сноси трошкове текућег одржавања, хитних интервенција, коришћења заједничких просторија и комуналних услуга, као и инвестиционог одржавања сразмерно квадратури пословног простора; чува и одржава уређаје, апарате и другу опрему са којом је пословни простор дат у закуп; преда пословни простор по истеку времена закупа у исправном стању; надокнади штету насталу у пословном простору и опреми која му је предата на коришћење, осим оне настале услед редовне употребе;
 • Пријаве се достављају од дана објављивања на огласној табли општине Куршумлија, односно од 17.02.2021. године, а најкасније до 05.03.2021. године до 9 часова на адресу Општинске управе општине Куршумлија – Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Куршумлија има право јавне својине, ул. Пролетерских бригада б.б., препоручено поштом или преко писарнице Општинске управе Куршумлија са назнаком „НЕ ОТВАРАЈ“;
 • Поступак јавног надметања обавиће се дана 05.03.2021. године са почетком у 10 часова, у сали Скупштине општине Куршумлија.
 • Поступку јавног надметања могу присуствовати понуђачи или овлашћени представници понуђача, у складу са актуелним епидемиолошким мерама на територији Републике Србије.
 • Оглас ће бити објављен на огласној табли општине Куршумлија и у средствима јавног информисања са територије општине Куршумлија.
17. фебруара 2021.

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп пословног простора

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда […]
11. фебруара 2021.

Обавештење о начину подношења захтева за утврђивање статуса борца

Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени гласник РС“ 18/2020) ступио је на снагу 11.03.2020. године а почео је […]
2. фебруара 2021.

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку јавног надметања

Комисија о располагању непокретностима у јавној својини општине Куршумлија објављује Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Куршумлија у поступку јавног надметања
2. фебруара 2021.

Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења грађана за 2021. годину

На основу Правилника о начину финансирања пројеката У дружења грађана и Статута општине Куршумлија, Председник општине Куршумлија дана 02.02.2021. године донео је Одлуку о расписивању Јавног […]