Обавештења

18. april 2024.

Одлука о покретању поступка давања у закуп непосредном погодбом пословни простор, у складу са Правилником о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија – пословни простор у Луковској Бањи

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања […]
18. april 2024.

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања за издавање у закуп пословног простора

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр.16/2018 и 79/2023), Правилника о располагању непокретностима и покретним стварима у јавној својини општине Куршумлија – пречишћен текст („Службени лист општине […]
11. april 2024.

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта у КО Луково

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/21) и чл. 88.- 94.  Правилника о садржини, начину […]
5. april 2024.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта базне станице на животну средину – Телеком Србија

Обавештава се јавност да је инвеститор „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта базне станице ‚‚РК51 РКУ51 РКЛ51 РКО11 РКЈ11 Мерћез„ Куршумлија на кат. парцели бр. 277 КО Мерћез, општина Куршумлија.