Обавештења

19. mart 2024.

Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације соларне електране „Вршевац 1“

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи и чл. 88. – 94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија објављује Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације соларне […]
18. mart 2024.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта радио-базне станице на животну средину

Обавештава се јавност да је инвеститор „A1 Srbija D.O.O. Beograd“, ул. Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта радио-базне станице за мобилну телефонију „NI4601_01PK_Trećak“ Куршумлија на кат. парцели бр. 1170 КО Трећак, општина Куршумлија.
14. mart 2024.

Рани јавни увид поводом израде Првих измена и допуна плана генералне регулације Куршумлијска Бања – парцијалне измене

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, у складу са чланом у складу са чл.45a. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09,64-УС, 24/11, 121/12, 43/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 37.-42. Правилника о садржини, […]
5. mart 2024.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2024. години

На основу члана 16. став 1 тачка 4. и 20. Закона о јавном информисању и медијима, Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања, Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања […]