Куршумлија

ReLOaD је регионални пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) на Западном Балкану (у Албанији, Северној Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову* и Србији.)

Општина Куршумлија позива све организације цивилног друштва (ОЦД) из Републике Србије да доставе предлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима општине Куршумлија из следећих приоритетних области:

1. ПОДРШКА МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ГРУПАМА ГРАЂАНА:

 • Унапређење положаја старих, особа са инвалидитетом и грађана у стању социјалне потребе
 • Развој програма за унапређење квалитета живота Рома
 • Развој постојећих и успостављање нових иновативних услуга социјалне заштите за све маргинализоване категорије друштва

2. МЛАДИ:

 • Култура и креативност младих
 • Подршка програмима које спроводе ОЦД за унапређење квалитета живота младих

3. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:

 • Развој програма за унапређење туристичке понуде
 • Подршка еколошким иницијативама и пројектима
 • Рурални развој
 • Подршка домаћој радиности и промоција производа из руралне средине
 • Афирмација и промоција културне баштине, креативних и културних садржаја
 • Очување културно историјских локалитета

Средства за одобрене пројекте износиће од 5 000 до 35 000 евра (противвредност у УСД по важећем УН курсу).

УНДП задржава право да не додели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни предлози  не задовољавају задате критеријуме. Дужина трајања сваког пројекта може бити од 6 до 9 месеци. Изабрани пројекти требало би да се спроведу у периоду од јула 2019. до марта 2020. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:

Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистриране ОЦД-ове у складу с важећим законским прописима у Републици Србији. Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за пријаву и критеријумима за финансирање пројеката могу пронаћи у смерницама за подносиоце пројекта у оквиру јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

Документација за пријаву на Јавни позив општине Куршумлија  може се преузети од 19.03.2019., на сајту општине Куршумлија, слањем  захтева са називом заинтересоване организације на е-маил: privreda@kursumlija.org или лично преузимањем у: канцеларији бр. 23, Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија. Питања се могу постављати до 25.04.2019.год. Одговори на питања биће достављени у писаној форми у року од 3 радна дана од пријема. Одговори на питања ће због транспарентности бити прослеђени свим потенцијалним подносиоцима предлога пројекта или ће бити јавно објављени на веб страници локалне самоуправе.

ИНФОРМАТИВНЕ И МЕНТОРСКЕ СЕСИЈЕ

Инфо-сесија (дан отворених дана) за све заинтересоване организације биће одржана 21.03.2019. у скупштинској Сали општине Куршумлија, Пролетерских бригада бб, у периоду од 12 до 15 часова, како би се представила правила и услови позива.

У току трајања јавног позива биће организована менторска подршка која ће бити отворена и јавна, а датум и место ће бити објављени са сајту локалне самоуправе. Такође, Преглед најчешћих грешака у пријави на прошли јавни позив је доступан са осталим документима за пријаву. Овај документ, као и документ Често постављена питања, имају за циљ да спрече сличне прављење уобичајених грешака при пријави на овај јавни позив.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Испуњена апликација (са комплетном захтеваном документацијом) мора се доставити у три (3) примерка у штампаној форми и једном у електронској форми (ЦД или УСБ) у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедељак-петак), у периоду од 7 до 15 сати. Са назнаком „За јавни позив“: Општина Куршумлија, Пролетерских бригада бб, 18430   Куршумлија. Електронска копија мора минимално садржавати обавезну пројектну документацију (пројектни предлог, преглед буџета, матрицу логичког оквира и план активности и промоције).

Рок за предају апликација је 29.04.2019.год. у 15 сати. Апликације достављене након наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања пре званичног истека рока. Спољашња страна коверте мора да садржи назив позива за предају предлога пројеката, пуно име и адресу подносиоца пројекта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати пре званичног отварања”. О примљеној пошиљци у ЛС ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему. Сви апликанти који су предали предлоге пројеката, било да су прихваћени или одбијени, биће обавештени најкасније 3. јуна 2019. Резултати ће бити објављени на веб страници општине Куршумлија http://kursumlija.org, као и на огласној табли општине.

Документа за преузимање:

Смернице за апликанте
Анекс 1. Предлог пројекта
Анекс 2. Буџет пројекта
Анекс 3. Логичка матрица
Анекс 4. План активности и промоције
Анекс 5. Административни подаци о подносиоцу пројекта
Анекс 6. Финансијска административна форма
Анекс 7. Изјава о испуњености услова
Анекс 8. Изјава о непостојању двоструког финансирања
Анекс 9. Изјава о партнерству
Анекс 10. Образац биографије
Анекс 11. Изјава о доступности
Анекс 12. Листа за проверу
Информације о честим грешкама, слабим тачкама и препорукама за организације цивилног друштва


ВАЖНО:

Погледајте списак свих измена и допуна јавног позива и/или пратећих докумената (corrigendum) од објављивања позива до сада, како бисте били у току и ваљано припремили свој пројектни предлог.

Датум измене Обавештење
25.04.2019 Због празника се помера рок за предају апликација на 30.04.2019.год. у 15:00 сати
25.04.2019. У документу Анекс 12. Листа за проверу у оквиру јавног конкурса за предају предлога пројекта у склопу ReLOaD-а дошло је до следеће измене: реченица Буџет пројекта попуњен у динарској противвредности (Анекс 2), мења се реченицом  Буџет пројекта попуњен у доларској противвредности (Анекс 2).
25.04.2019 FAQ – Најчешћа питања и одговори који су од значаја за апликанте приликом подношења апликација – преузми

* Ова ознака не доводи у питање ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом UNSCR 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о косовској Декларацији о независности.
19. марта 2019.

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предају предлога пројеката у склопу пројекта “Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD)”

ReLOaD је регионални пројекат који финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) на Западном Балкану (у Албанији, Северној Македонији, Босни и […]
19. марта 2019.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације “Центар насеља”

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе општине Куршумлија оглашава јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације “Центар насеља”.
13. марта 2019.

Јавна презентација урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на к.п. 3407 КО Куршумлија (Металац)

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Општине Куршумлија оглашава јавну презентацију Урбанистичког пројекта пословно-туристичког комплекса на локацији к.п. бр. 3407 КО Куршумлија.
8. марта 2019.

Председник општине Куршумлија честита свим дамама 8. март

Председник општине Куршумлија – Радољуб Видић поводом 8. марта Међународног празника жена свим дамама упућује најискреније честитке.