Куршумлија

30. maj 2024.

У току је извођење радова на доградњи фекалне канализације у улици Прокопија Михајловића Проке

ЈПКД „Топлица“ је започела извођење радова на доградњи фекалне канализације у улици Прокопија Михајловића Проке.
29. maj 2024.

Асфалтирање Карађорђеве улице

У току су завршни радови на комплетној реконструкцији Карађорђеве улице које подразумева замену водоводне мреже, израду мреже за одвод армосферске воде, реконструкцију коловоза и тротоара, израду јавне расвете и постављање саобраћајне сигнализације.
23. maj 2024.

Успешно завршене Спортске игре младих у Куршумлији

У уторак 21. маја у Куршумији су одржане Спортске игре младих на коме је учествовало око 350 девојчица и дечака, углавном из Куршумлије осим једне екипе која је била из Крушевца.
23. maj 2024.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта водозахвата у Куршумлији

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и 62/21) и чл. 88.- 94.  Правилника о садржини, начину […]