Куршумлија

На основу Одлуке Општинског већа општине Куршумлија бр.ИИ-02-142/2013-4 од 04.10.2013. године о додели стипендија ученицима и студентима са подручја општине Куршумлија, Председник Општинског већа расписује Конкурс за доделу стипендија ученицима и студентима на територији општине Куршумлија у школској 2013/2014. години.

Право учешћа на конкурс имају ученици средњих школа и студенти основних академских, основних струковних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који имају пребивалиште на територији општине Куршумлија (за избегла и расељена лица – боравиште).

Услови за остваривање права учешћа за доделу стипендије ученицима и студентима су:
1. Да имају пребивалиште на територији општине Куршумлија (за избегла и расељена лица – боравиште),
2. Да је
а) укупан месечни приход чланова породице ученика односно студента мањи од 100%  просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику у тренутку објављивања конкурса (44.770,00 динара),
б) укупан месечни приход чланова породице ученика односно студента мањи од 150% просечне месечне зараде без пореза и доприноса уколико породица има троје и више деце (67.155,00 динара).

Потребна документација за остваривање права на стипендију:
1. Пријава за доделу стипендије са основним подацима о ученику/студенту,
2. Потврда средње школе/високошколске установе да ученик/студент редовно похађа наставу и да је први пут уписан у одређени разред/годину у текућој школској 2013/2014. (за апсолвенте потврда да је у школској 2012/2013. Уписао завршну годину студија),
3. Уверење о заједничком домаћинству, које на основу изјаве два сведока издаје надлежни орган Општинске управе (услужни центар бр. 3,4),
4. Доказ о просечном месечном приходу за период јануар-јун текуће године а за незапослене потврда Националне Службе за запошљавање,
5. Фотокопија личне карте или уверење о месту пребивалишта (за избегла и расељена лица доказ о боравишту).

Право на стипендију нема студент који је у радном односу или студент/ученик који је право на стипендију остварио  одлуком Министарства просвете или неког другог државног органа или фонда.

Ученици и студенти који су испунили услове конкурса остварују право на стипендију у трајању од 10 месеци, а апсолвенти у трајању од 4 месеца.

Пријава са потребном документацијом се подноси Општини Куршумлија – Општинској Комисији за доделу стипендија ученицима и студентима, у информационо-услужном центру, шалтери број 6 и 7 најкасније до 31.10.2013. године за ученике средњих школа, односно 30.11.2013.године за студенте.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
За све информације везане за конкурс јавити се на телефон 381-402, локал 113.