Куршумлија

На основу члана 94, 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17,113/17-др.закон,95/18) , члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног  конкурса  за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 95/16),  Општинска управа  општине  Куршумлија оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Куршумлија

I Орган у коме се радно место попуњава:  Општинска управа општине Куршумлија.

II Радна места која се попуњавају:

  1. Послови из области грађевинарства-обједињена процедура, у звању саветника , 1 извршилац.

Опис послова: Врши послове Општинске управе који су поверени јединици локалне самоуправе, члан 134.став 2. Закона о планирању и изградњи у оквиру обједињене процедуре и то: проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтеву за издавање грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве завршетка израде темеља, вршење контроле усклађености података наведених у изводу из пројекта за грађевинску дозволу са издатим локацијским условима; врши контролу усклађености идејног пројекта са законом, правилником, планским документом и локацијским условима уколико су издати; контролише поднету документацију уз захтев за измену решења о грађевинској дозволи; контролише техничке документације поднете уз захтев заиздавање привремене грађевинске дозволе; контролише усклађеност изграђених темеља са издатом грађевинском дозволом и издаје потврде о пријему изјаве о завршетку израде темеља; обавештава инвеститора уколико нису испуњени законски услови за подношење пријаве радова; прибавља препис листа непокретности од надлежне службе РГЗ; прибавља податке о висини доприноса за уређење грађевинског земљишта; води првостепени управни поступак; проверава испуњеност имовинско-правних услова за издавање грађевинске дозволе, решења о одобрењу за извођење радова и употребних дозвола; прослеђује Пројекат за извођење и Главни пројекат заштите од пожара на сагласност МУП-у, сектору противпожарне заштите; издаје потврде о правоснажности решења; доставља правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ Служби за катастар непокретности; прослеђује потврде Комисије за технички преглед објекта о пуштању објекта у пробни рад грађевинској инспекцији; прослеђује грађевинској инспекција издата решења, потврде о пријави радова, пријаве завршетка израде темеља и пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу; прати прописе из области грађевинарства и учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада. Води управни поступак до доношења решења о уклањању објеката и дозволе о уклањању објеката, издаје уверења о старости објеката и уверења о етажирању посебних делова објеката, потврде да је издата грађевинска и употребна дозвола за објекат, ставља клаузулу правоснажности,издаје потврде и уверења на захтев странке, доставља податке иѕ службене евиденције, припрема извештаје за потребе статистике из области грађевинарства, води евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања. Покреће поступак озакоњења по службеној дужности, обавештава странке о документацији неопходној за спровођење поступка озакоњења, прибавља сагласности за озакоњење објекта од управљача јавног добра, односно организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара, као и од других институција чија сагласност је неопходна за окончање поступка озакоњења; спроводи поступак озакоњења у складу са законом, издаје уверења о поднетом захтеву и доставља обавештења надлежним органима о поднетим захтевима; води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања; доставља правоснажна решења о озакоњењу Републичком геодетском заводу – служби за катастар непокретности и грађевинској инспекцији; води првостепени управни поступак; контролише да ли су решени имовинско-правних односи; израђује нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт закључака које доноси у току поступка озакоњења; припрема извештаје о броју поднетих и решених предмета као и извештаје везане за озакоњење објеката; израђује потребне информације, анализе и извештаје; објављује списак донетих решења на интернет страници надлежног органа. Вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама; доноси закључак о одбацивању недопуштене, неблаговремене или од неовлашћеног лица изјављене жалбе првостепеном органу; разматра наводе из жалбе и оцењује да ли је жалба оправдана; по потреби врши измену управног акта; стара се о поштовању рокова за одлучивање по жалби; доноси закључак о обустављању поступка по жалби; доноси закључак о привременом прекиду поступка по жалби до решавања претходног питања; доставља акта другостепеном органу, подносиоцу жалбе и по потреби суду. Врши преглед и проверу документације; спроводи поступак и припрема решења о захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину, захтевима за одређивање обима и садржаја студија о процени утицаја пројеката на животну средину, захтевима за давање сагласности на студије о процени утицаја пројеката на животну средину или процене утицаја затеченог стања; спроводи поступак и припрема решења о захтевима за ажурирање студије о процени утицаја; организује јавни увид, јавну презентацију и јавну расправу о студији о процени утицаја и студији затеченог стања пројеката на животну средину; обезбеђује учешће јавности у одлучивању поступку процене утицаја; организује рад техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину; води јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја пројеката на животну средину; припрема акт о давању сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину. припрема годишњи извештај о стању животне средине; доставља податаке Агенцији за израду извештаја о стању животне средине; Спроводи поступак издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији општине; издаје интегралне дозволе оператеру; издаје потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом; води евиденције о издатим дозволама и доставља податаке о издатим дозволама Агенцији и министарству; Обавља и друге послове предвиђене Законом, Статутом, одлукама и послове по налогу шефа Одељења за привреду и локални економски развој и начелника Општинске управе.

Услови за рад на радном месту: Услови за рад на радном месту Послови из области грађевинарства-обједињена процедура су утврђени чланом 25.тачка 11. Правилника о унутрашњем уређењу радних места у Општинској управи, посебним организационим јединицама и општинском правобранилаштву општине Куршумлија(„Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 16/2019) и то:

стечено високо образовање из научне области грађевинског, архитектонског или техничко-технолошког смера на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци.

  1. Послови јавних набавки и капиталних пројеката, у звању саветника, 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми плана јавних набавки и његовом усаглашавању са финансијским планом односно одобреним расположивим апропријацијама; обавља послове спровођења поступака јавних набавки; припрема одлуке о покретању поступка јавних набавки; учествује у припреми модела уговора; прикупља понуде у координацији са Комисијом за јавне набавке; учествује у раду Комисије за јавне набавке када је прописано да је члан службеник за јавне набавке; учествује у припреми коначних уговора о јавним набавкама; врши објављивање аката на порталу јавних набавки; врши проверу и испитивање тржишта за предметну јавну набавку; припрема извештаје о спроведеним поступцима; заједно са надлежном службом ликвидатуре, прати извршење јавних набавки у складу са закљученим уговорима; води евиденцију о јавним набавкама и врши архивирање документације; у поступцима јавних набавки обавља све административно-техничке послове за Комисију; Учествује у припреми и оцењивању, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката како би се обезбедило вредновање свих позитивних и негативних ефеката тих пројеката и осигурало делотворно и ефикасно управљање јавним средствима, у сладу са Уредбом о реализацији капиталних пројеката, анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за припрему и реализацију Плана капиталних улагања општине; учествује у поступку увођења извођача у посао у име инвеститора; извештава о обиму и квалитету извршених послова; стара се о благовременој динамици реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима; остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором; прати реализацију извођења грађевинских радова иучествује у пријему обављених радова.

Услови за рад на радном месту: Услови за рад на радном месту Послови јавних набавки и капиталних пројеката су утврђени чланом 25.тачка 6. Правилника о унутрашњем уређењу радних места у Општинској управи, посебним организационим јединицама и општинском правобранилаштву општине Куршумлија(„Сл. лист општине Куршумлија“ бр. 16/2019) и то:

стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља правне, економске или техничко-технолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, лиценца за службеника за јавне набавке.

Услови за кандидате:

  • да је пунолетан држављанин Републике Србије;
  • да има прописано образовање;
  • да испуњава остале услове одређене законом,другим прописом и актом о систематизацији радних места;
  • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
  • да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа

За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

III Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују  у изборном поступку: за радно место под редним бројем 1. : познавање Закона  о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09,81/09-испр.,64/10-одлука УС,24/11,121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлукаУС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) – усменим разговором као и увидом у податке из пријаве.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују  у изборном поступку за радно место под редним бројем 2. : познавање Закона  о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12,14/15, 68/15) – усменим разговором као и увидом у податке из пријаве.

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: Пријава са биографијом, наводима о досадашњем радном искуству и контакт телефон кандидата , уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, доказ о положеном државном стручном испиту, лиценца за службеника за јавне набавке, доказ о радном искуству у струци , доказ да лице није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци, потврда да лицу раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа издата од стране органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу.

  • Сви докази се прилажу у оригиналу или у овереној фотокопији.

Одредбама члана 9.и члана 103.Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“,бр.18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид,прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција,осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Образац изјаве је доступан на сајту општине Куршумлија.

V Рок за подношење пријава на конкурс: Рок за подношење пријава је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

Неблаговремене , недопуштене,неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.Жалба кандидата не задржава извршење закључка.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:  Конкурсна комисија ће учеснике конкурса који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, чије су пријаве благовремене,допуштене,разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази  обавестити о месту,дану и времену почетка изборног поступка.

VI Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:  Наташа Миленковић дипл.правник, тел. 027/ 381-383.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа општине Куршумлија, за  Конкурсну комисију, са назнаком – „Пријава на јавни конкурс“, ул.Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија.

Напомена: Пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе или државном органу.

Кандидати без положеног државног стручног испита и стручног испита за службеника за јавне набавке могу се примити  на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада, односно у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа ако ,у складу са Законом , пробни рад није обавезан.

Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Куршумлија објављује се на интернет презентацији општине Куршумлија  www.kursumlija.org

Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације општине Куршумлија на којој је објављен јавни конкурс, објављује се у дневним новинама  „Вечерње новости“ које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

6. септембра 2019.

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Куршумлија

На основу члана 94, 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/16, 113/17,113/17-др.закон,95/18) , члана 11. и […]
5. септембра 2019.

Тамара Вучић у Куршумлији уручила поклоне првацима ОШ Дринка Павловић и обишла петочлану породицу Стевановић

Тамара Вучић, супруга председника Србије, обишла је општину Куршумлија и том приликом уручила поклоне ученицима који крећу у први разред Основне школе “Дринка Павловић”. Деци су […]
5. септембра 2019.

ЈПКД Топлица ради потпорни зид на аутобуској станици “Ласта”

ЈПКД Топлица је тренутно ангажована на изради потпорног зида на аутобуској станици “Ласта”, чија је израда била неопходна због атмосферских вода.
4. септембра 2019.

Централна прослава обележавања 850 година изградње првих Немањиних задужбина