• 758

    Поносни на историјску чињеницу да су Немањићи на овом простору зачели српску духовност подижући храмове, старије од највећих европских светиња...

  • 759

    Наша општина обилује јединственим природним лепотама и раритетним геолошким феноменима...

  • 763

    Традиционално богато културно и историјско наслеђе...

Обједињена процедура за издавање грађевинске дозволе

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури.

Поступком обједињене процедуре је грађанима омогућено да поднесу захтев са законом прописаном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће орган, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

Све информације у области урбанизма и грађевинарства, као и поступку спровођења обједињене процедуре могу се добити у Општинској управи у Одељењу за привреду и локални економски развој, III спрат, канцеларија број 25, контакт тел: 027/381-402 локал 124, е-маил: urbanizam.kursumlija@gmail.com, или на сајту, кликни ОВДЕ

Графички приказ обједињене процедуре, кликни ОВДЕ

Од 01.01.2016. године размена поднесака и докумената у обједињеној процедури обавља се електронским путем, односно сви захтеви и документи који се достављају у обједињеној процедури, као и техничка документација, достављају се у форми електронског документа који мора бити потписан квалификованим електронским сертификатом. Све информације могу се добити на сајту, кликни ОВДЕ

Захтеви се подносе електронским путем. Порталу за електронско подношење захтева можете приступити посредством следећег линка,кликни ОВДЕ

Приликом подношења захтева преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре (ЦИС) добићете инструкције о начину плаћања такси и накнада (републичка административну такса, општинска накнада за услуге и накнада за услуге ЦЕОП).

– Потребна документација за издавање аката из области урбанизма и грађевинарства
– Републичке административне таксе
– Општинске накнаде за услуге
– Накнада за услуге Централне евиденције обједињених процедура
– Предлог најчешћих грешака подносилаца захтева у обједињеној процедури
– Корисничко упутство за Администраторе у Организацији
– Администрација корисника у надлежном органу у оквиру система обједињене процедуре – презентација

Датум Документ
30.01.2017. Локацијски услови (негативни) бр. ROP-KUR-630-LOCH-2/2017, заводни бр. 01-353-3/2017-1 од 30.01.2017.год. – Милош Ћурчић, Пролом Бања, Куршумлија.
17.01.2017. Измена локацијских услова бр. РОП-КУР-13204-ЛОЦА-2/2016, заводни бр. 01-353-44 од 17.01.2017.год. – реконструкција објекта и опреме постојеће МXЕ „Куршумлија“ на реци Топлици, Куршумлија (Топличке електране д.о.о. Куршумлија).
13.12.2016. Локацијски услови (негативни) бр. ROP-KUR-33025-LOC-1/2016 – Радослав Недељковић.
10.11.2016. Локацијски услови (негативни) бр. ROP-KUR-27577-LOCА-1/2016 – ЈП Дирекција за изградњу Куршумлија.
08.11.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-26627-LOC-2/2016 – Живојин Весић
21.10.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-24851-LOC-1/2016 – Општина Куршумлија
21.09.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-17452-LOCН-2/2016 – „FRUIT COOPERATION“ Д.О.О.
20.09.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-21220-LOC-1/2016 – Небојша Миљковић
16.09.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-23200-LOC-1/2016 – Александар Миленковић
06.09.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-15800-LOCH-2/2016 – А.Д. „Планинка“ Куршумлија
20.07.2016. Локацијски услови бр. ROP-KUR-13204-LOC-1/2016 – „Топличке електране“ Д.О.О. Куршумлија
25.03.2016. Локацијски услови – гл.колектор у Луковској бањи, број 01-353-71
14.03.2016. Локацијски услови – улица Топличка, број 01-353-89
08.02.2016. Локацијски услови – улица Косовска, број 01-353-85
01.02.2016. Локацијски услови за пројектовање и изградњу Складишта за смештај жита и друге расуте робе – Витана ДОО Куршумлија, број 01-353-86
11.01.2016. Локацијски услови за изградњу локалног пута Пролом бања – Власово- Бреговићев гроб, број 01-353-88
05.01.2016. Локацијски услови улица Косовке девојке, број 01-353-68
06.11.2015 Локацијски услови ул.Косовка Девојка бр.01-353-68
15.09.2015 Локацијски услови Р.Г. 01-353-46
07.09.2015 Локацијски услови за изградњу улице Копаоничке у Луковској бањи 01-353-65
24.08.2015 Локацијски услови Градимир и Радојка Вучковић 01-353-48
19.08.2015 Локацијски услови Железничка станица други део 01-353-50
10.08.2015 Локацијски услови Канализација Вељковићи  01-353-39
Локацијски услови Дирекција бр. 01-353-36
02.07.2015 Локацијски услови Кукољ Саша бр. 01-353-25
04.06.2015 Локацијски услови Телеком Србија 01-353-32
05.05.2015 Локацијски услови општине Куршумлија 01-353-7
30.04.2015 Локацијски услови ЈП Дирекција бр. 01-353-12
Датум Документ
02.03.2017. Решење о измени Решења о грађевинској дозволи бр. 01-351-200 – Општина Куршумлија, број ROP-KUR-4653-CPА-1/2017
29.11.2016. Грађевинска дозвола – Општина Куршумлија, број ROP-KUR-31554-CPI-1/2016
15.11.2016. Грађевинска дозвола – Живојин Весић, бр. ROP-KUR-30015-CPI-1/2016
11.10.2016. Грађевинска дозвола – Небојша Миљковић, бр. ROP-KUR-25937-CPI-1/2016
21.07.2016. Грађевинска дозвола – Општина Куршумлија, бр. ROP-KUR-16769-CPI-1/2016
12.07.2016. Грађевинска дозвола – Општина Куршумлија, бр. ROP-KUR-15964-CPI-1/2016
10.05.2016. Грађевинска дозвола – Витана Д.О.О. Куршумлија, бр. ROP-KUR-4367-CPIH-2/2016
12.02.2016. Грађевинска дозвола – Министраство унутрашњих послова – Република Србија , број 01-351-11
04.01.2016. Грађевинска дозвола – улица Косовке девојке, број 01-353-79
16.11.2015 Грађевинска дозвола оптички кабал Барабатовац – Спанце бр.01-351-59
08.10.2015 Грађевинска дозвола ул. Косанчић Ивана бр. 01-351-46
14.09.2015 Грађевинска дозвола Фекална канализација Железничка станица бр. 01-351-42
07.09.2015 Грађевинска дозвола Вучковић Градимир и Радојка бр. 01-351-37
05.08.2015 Грађевинска дозвола Дирекција бр. 01-351-29
25.06.2015 Грађевинска дозвола Општина Куршумлија бр. 01-351-23
05.06.2015 Грађевинска дозвола Дирекција бр. 01-351-19
12.05.2015 Грађевинска дозвола Зиванцевиц бр. 01-351-8
Датум Документ
16.03.2017 Закључак о одбацивању локацијских услова бр. ROP-KUR-5534-LOC-1/2017 Општина Куршумлија
06.03.2017 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-4378-ISAW-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ д.о.о. Куршумлија
10.02.2017 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-24851-CPI-2/2017 – Општина Куршумлија
19.01.2017 Закључак о одбацивању бр. РОП-КУР-630-ЛОЦ-1/2017, заводни бр.01-353-3 од 19.01.2017.год. – Милош Ћурчић, Пролом б.б., Куршумлија
29.12.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-34314-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
07.12.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-32489-IUP-1/2016 – Републички хидрометеоролошки завод из Београда
14.10.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-26627-ISAW-1/2016 – Живојин Весић
23.08.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-20892-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
26.07.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-17452-LOC-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ Д.О.О.
13.07.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-15800-LOC-1/2016 – „ПЛАНИНКА“ А.Д.
06.05.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-8029-ISAW-1/2016 – ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
04.05.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-7791-CPI-1/2016 – ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
22.04.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-6562-IUP-1/2016 – „ТЕХНИКА ДУБРАВА“ Д.О.О. Београд
01.04.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-4367-CPI-1/2016 – „ВИТАНА“ д.о.о. Куршумлија
28.03.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-3836-LOC-1/2016 – ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“
23.03.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-3046-LOC-1/2016 – “FRUIT COOPERATION“ д.о.о.
10.03.2016 Закључак о одбацивању бр. ROP-KUR-2041-LOC-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ Д.О.О.“
24.02.2016 Закључак о одбацивању – ЈП „Дирекција за изградњу, планирање, пројектовање и стамбене послове „- Куршумлија, број 01-353-87
12.02.2016 Закључак о одбацивању – Александар Миленковић, Куршумлија, број 01-353-56
12.02.2016 Закључак о одбацивању – ул. Милоје Закић, број 01-353-80
11.01.2016 Закључак о одбацивању – ул. Милоје Закић, број 01-353-89
11.01.2016 Закључак о одбацивању – ЈП „Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“ – Куршумлија, број 01-353-87
11.01.2016 Закључак о одбацивању – Александар Миленковић, број 01-353-56
11.01.2016 Закључак о одбацивању – МУП, број 01-351-78
08.01.2016 Закључак о одбацивању – санација објекта Дејан и Бојан Ћурчић Пролом, број 01-351-77
06.01.2016 Закључак о одбацивању – Милоје Закић број 01-353-80
05.01.2016 Закључак о одбацивању – Луково број 01-037-71
31.12.2015 Закључак о одбацивању број 01-351-74 – Кукољ Саша
31.12.2015 Закључак о одбацивању – Колектор Пролом бања број 01-353-70
10.12.2015 Закључак о одбацивању – Горња Микуљана број 01-351-69
04.12.2015 Закључак о одбацивању Фекална канализација Косовка Девојка бр.01-351-65
26.11.2015 Закључак о одбацивању – Кукољ Саша бр.01-353-67
24.11.2015. Закључак о одбацивању – Колектор Пролом бања бр. 01-353-70
24.08.2015. Закључак о одбацивању А.М бр. 01-353-56
06.08.2015. Закључак о одбацивању – адаптација рукометног игралишта бр. 01-351-31
09.07.2015. Закључак Драгиша Јевремовић бр. 01-351-27
30.06.2015. ФРУИТ ЦООПЕРАТИОН д.о.о Жуч
25.04.2015. ФРИГОНАИС д.о.о Ниш
08.04.2015. Саша Кукољ
08.04.2015. Телеком Србија АД – Извршна јединица Ниш
13.03.2015. ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове „Куршумлија“
13.03.2015. ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове „Куршумлија“
13.03.2015. ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове „Куршумлија“
04.03.2015. ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове „Куршумлија“
Датум Документ
17.03.2017 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-4378-ISAWHA-2/2017 – „FRUIT COOPERATION“ ДОО
14.03.2017 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-5690-ISAW-1/2017 – Општина Куршумлија
28.12.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-34378-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
27.12.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-34306-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
26.12.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-34377-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
26.12.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-34302-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
26.12.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-34303-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
03.10.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-25331-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
30.08.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-20892-ISAWHA-2/2016 – Општина Куршумлија
01.08.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-18395-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
01.07.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-14578-ISAW-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ ДОО
16.05.2016 Решење о одобрењу за извођење радова број ROP-KUR-8738-ISAW-1/2016 – Општина Куршумлија
14.12.2015 Решење о одобрењу за извођење радова Дубрава- Здравковићи број 01-351-72
18.11.2015 Решење о одобрењу за извођење радова БСТС Мачковац бр 4
05.11.2015 Решење о одобрењу за извођење радова Спаначко брдо бр. 01-351-56
Решење о одобрењу за изградњу Данковиће бр 01-351-57
19.10.2015 Решење о одобрењу за извођење радова Ново Село бр.01-351-51
03.08.2015 Решење о одобрењу за извођење радова Економска скола бр. 01-351-30
10.06.2015 Решење о одобрењу за извођење радова Југоисток бр. 01-351-20