Objedinjena procedura za izdavanje građevinske dozvole

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležna služba u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju, izdavanje upotrebne dozvole, pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu, kao i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri.

Postupkom objedinjene procedure je građanima omogućeno da podnesu zahtev sa zakonom propisanom dokumentacijom i dokazom o plaćenim taksama i naknadama, nakon čega će organ, u ime i za račun stranke, pribaviti sve potrebne uslove i ostala dokumenta od javnih preduzeća i Katastra i u zakonom propisanom roku rešiti po zahtevu.

Sve informacije u oblasti urbanizma i građevinarstva, kao i postupku sprovođenja objedinjene procedure mogu se dobiti u Opštinskoj upravi u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj, III sprat, kancelarija broj 25, kontakt tel: 027/381-402 lokal 124, e-mail: urbanizam.kursumlija@gmail.com, ili na sajtu, klikni OVDE

Grafički prikaz objedinjene procedure, klikni OVDE

Od 01.01.2016. godine razmena podnesaka i dokumenata u objedinjenoj proceduri obavlja se elektronskim putem, odnosno svi zahtevi i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, kao i tehnička dokumentacija, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta koji mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Sve informacije mogu se dobiti na sajtu, klikni OVDE

Zahtevi se podnose elektronskim putem. Portalu za elektronsko podnošenje zahteva možete pristupiti posredstvom sledećeg linka,klikni OVDE

Prilikom podnošenja zahteva preko Centralnog informacionog sistema Agencije za privredne registre (CIS) dobićete instrukcije o načinu plaćanja taksi i naknada (republička administrativnu taksa, opštinska naknada za usluge i naknada za usluge CEOP).

– Potrebna dokumentacija za izdavanje akata iz oblasti urbanizma i građevinarstva
– Republičke administrativne takse
– Opštinske naknade za usluge
– Naknada za usluge Centralne evidencije objedinjenih procedura
– Predlog najčešćih grešaka podnosilaca zahteva u objedinjenoj proceduri
– Korisničko uputstvo za Administratore u Organizaciji
– Administracija korisnika u nadležnom organu u okviru sistema objedinjene procedure – prezentacija

Datum Dokument
22.09.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-26521-LOC-1-2017 – EPS Distribucija
08.09.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-24984-LOC-1-2017 – Ivan Todorović
08.09.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-24357-LOC-1-2017 – Opštinski sud Kuršumlija
03.08.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-19550-LOCH-2/2017 – Dragija Vasiljević
07.07.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-16340-LOC-1/2017 – Opština Kuršumlija
16.06.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-12890-LOCH-2 – EPS Distribucija Prokuplje
12.06.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-11095-LOCH-2/2017 – Gorica Mijajlović Kuršumlija
05.06.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-15059-LOC-1 – Đorđe Nestorović Kuršumlija
01.06.2017. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-14634-LOC-1/2017 – Nebojša Milenković Kuršumlija
30.01.2017. Lokacijski uslovi (negativni) br. ROP-KUR-630-LOCH-2/2017, zavodni br. 01-353-3/2017-1 od 30.01.2017.god. – Miloš Ćurčić, Prolom Banja, Kuršumlija.
17.01.2017. Izmena lokacijskih uslova br. ROP-KUR-13204-LOCA-2/2016, zavodni br. 01-353-44 od 17.01.2017.god. – rekonstrukcija objekta i opreme postojeće MXE „Kuršumlija“ na reci Toplici, Kuršumlija (Topličke elektrane d.o.o. Kuršumlija).
13.12.2016. Lokacijski uslovi (negativni) br. ROP-KUR-33025-LOC-1/2016 – Radoslav Nedeljković.
10.11.2016. Lokacijski uslovi (negativni) br. ROP-KUR-27577-LOCA-1/2016 – JP Direkcija za izgradnju Kuršumlija.
08.11.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-26627-LOC-2/2016 – Živojin Vesić
21.10.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-24851-LOC-1/2016 – Opština Kuršumlija
21.09.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-17452-LOCN-2/2016 – „FRUIT COOPERATION“ D.O.O.
20.09.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-21220-LOC-1/2016 – Nebojša Miljković
16.09.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-23200-LOC-1/2016 – Aleksandar Milenković
06.09.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-15800-LOCH-2/2016 – A.D. „Planinka“ Kuršumlija
20.07.2016. Lokacijski uslovi br. ROP-KUR-13204-LOC-1/2016 – „Topličke elektrane“ D.O.O. Kuršumlija
25.03.2016. Lokacijski uslovi – gl.kolektor u Lukovskoj banji, broj 01-353-71
14.03.2016. Lokacijski uslovi – ulica Toplička, broj 01-353-89
08.02.2016. Lokacijski uslovi – ulica Kosovska, broj 01-353-85
01.02.2016. Lokacijski uslovi za projektovanje i izgradnju Skladišta za smeštaj žita i druge rasute robe – Vitana DOO Kuršumlija, broj 01-353-86
11.01.2016. Lokacijski uslovi za izgradnju lokalnog puta Prolom banja – Vlasovo- Bregovićev grob, broj 01-353-88
05.01.2016. Lokacijski uslovi ulica Kosovke devojke, broj 01-353-68
06.11.2015 Lokacijski uslovi ul.Kosovka Devojka br.01-353-68
15.09.2015 Lokacijski uslovi R.G. 01-353-46
07.09.2015 Lokacijski uslovi za izgradnju ulice Kopaoničke u Lukovskoj banji 01-353-65
24.08.2015 Lokacijski uslovi Gradimir i Radojka Vučković 01-353-48
19.08.2015 Lokacijski uslovi Železnička stanica drugi deo 01-353-50
10.08.2015 Lokacijski uslovi Kanalizacija Veljkovići  01-353-39
Lokacijski uslovi Direkcija br. 01-353-36
02.07.2015 Lokacijski uslovi Kukolj Saša br. 01-353-25
04.06.2015 Lokacijski uslovi Telekom Srbija 01-353-32
05.05.2015 Lokacijski uslovi opštine Kuršumlija 01-353-7
30.04.2015 Lokacijski uslovi JP Direkcija br. 01-353-12
Datum Dokument
03.07.2017. Rešenje o izmeni rešenja o građevinske dozvole br ROP-KUR-19157-CPA-1/2017 – Opština Kuršumlija
29.05.2017. Građevinska dozvola – Opština Kuršumlija, br. ROP-KUR-24851-CPI-3
02.03.2017. Rešenje o izmeni Rešenja o građevinskoj dozvoli br. 01-351-200 – Opština Kuršumlija, broj ROP-KUR-4653-CPA-1/2017
29.11.2016. Građevinska dozvola – Opština Kuršumlija, broj ROP-KUR-31554-CPI-1/2016
15.11.2016. Građevinska dozvola – Živojin Vesić, br. ROP-KUR-30015-CPI-1/2016
11.10.2016. Građevinska dozvola – Nebojša Miljković, br. ROP-KUR-25937-CPI-1/2016
21.07.2016. Građevinska dozvola – Opština Kuršumlija, br. ROP-KUR-16769-CPI-1/2016
12.07.2016. Građevinska dozvola – Opština Kuršumlija, br. ROP-KUR-15964-CPI-1/2016
10.05.2016. Građevinska dozvola – Vitana D.O.O. Kuršumlija, br. ROP-KUR-4367-CPIH-2/2016
12.02.2016. Građevinska dozvola – Ministrastvo unutrašnjih poslova – Republika Srbija , broj 01-351-11
04.01.2016. Građevinska dozvola – ulica Kosovke devojke, broj 01-353-79
16.11.2015 Građevinska dozvola optički kabal Barabatovac – Spance br.01-351-59
08.10.2015 Građevinska dozvola ul. Kosančić Ivana br. 01-351-46
14.09.2015 Građevinska dozvola Fekalna kanalizacija Železnička stanica br. 01-351-42
07.09.2015 Građevinska dozvola Vučković Gradimir i Radojka br. 01-351-37
05.08.2015 Građevinska dozvola Direkcija br. 01-351-29
25.06.2015 Građevinska dozvola Opština Kuršumlija br. 01-351-23
05.06.2015 Građevinska dozvola Direkcija br. 01-351-19
12.05.2015 Građevinska dozvola Zivancevic br. 01-351-8
Datum Dokument
19.09.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za građevinske dozvole br. ROP-KUR-28088-CPI-1-2017 – Gorica Mijajlović
25.08.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-13204-ISAW-3/2017 – Topličke elektrane
25.08.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-CPIH-2-2017-2017 – Đorđe Nestorović
24.08.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-25471-LOC-1/2017 – Zoran Nikolić
17.08.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje građevinske dozvole br. ROP-KUR-24562-CPI-1-2017 – Đorđe Nestorović
28.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-21299-LOCH-2/2017 – Ivan Todorović
28.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-15800-CPI-3-2017 – A.D. Planinka
25.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-21292-ISAW-1-2017 – Pošta Srbije
25.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-19451-LOC-1-2017 – Opština Kuršumlija
21.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-21299-LOC-1/2017 – Ivan Todorović
10.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje lokacijskih uslova br. ROP-KUR-19550-LOC-1/2017 – Dragija Vasiljević
07.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje upotrebne dozvole br. ROP-KUR-19937-IUP-1/2017 – „FRUIT COOPERATION“ DOO
05.07.2017 Zaključak o odbacivanju lokacijskih uslova br. ROP-KUR-19495-ISAW-1/2017 Nebojša Milenković
04.07.2017 Zaključak o odbacivanju zahteva za izdavanje rešenja o odobrenju za izvođenje radova br. ROP-KUR-19432-ISAW-1/2017 – „EPS Distribucija“ ogranak Prokuplje
16.05.2017 Zaključak o odbacivanju lokacijskih uslova br. ROP-KUR-12890-LOC-1/2017 EPS Distribucija
16.03.2017 Zaključak o odbacivanju lokacijskih uslova br. ROP-KUR-5534-LOC-1/2017 Opština Kuršumlija
06.03.2017 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-4378-ISAW-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ d.o.o. Kuršumlija
10.02.2017 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-24851-CPI-2/2017 – Opština Kuršumlija
19.01.2017 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-630-LOC-1/2017, zavodni br.01-353-3 od 19.01.2017.god. – Miloš Ćurčić, Prolom b.b., Kuršumlija
29.12.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-34314-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
07.12.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-32489-IUP-1/2016 – Republički hidrometeorološki zavod iz Beograda
14.10.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-26627-ISAW-1/2016 – Živojin Vesić
23.08.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-20892-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
26.07.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-17452-LOC-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ D.O.O.
13.07.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-15800-LOC-1/2016 – „PLANINKA“ A.D.
06.05.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-8029-ISAW-1/2016 – JP „Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove“
04.05.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-7791-CPI-1/2016 – JP „Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove“
22.04.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-6562-IUP-1/2016 – „TEHNIKA DUBRAVA“ D.O.O. Beograd
01.04.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-4367-CPI-1/2016 – „VITANA“ d.o.o. Kuršumlija
28.03.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-3836-LOC-1/2016 – JP „Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove“
23.03.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-3046-LOC-1/2016 – “FRUIT COOPERATION“ d.o.o.
10.03.2016 Zaključak o odbacivanju br. ROP-KUR-2041-LOC-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ D.O.O.“
24.02.2016 Zaključak o odbacivanju – JP „Direkcija za izgradnju, planiranje, projektovanje i stambene poslove „- Kuršumlija, broj 01-353-87
12.02.2016 Zaključak o odbacivanju – Aleksandar Milenković, Kuršumlija, broj 01-353-56
12.02.2016 Zaključak o odbacivanju – ul. Miloje Zakić, broj 01-353-80
11.01.2016 Zaključak o odbacivanju – ul. Miloje Zakić, broj 01-353-89
11.01.2016 Zaključak o odbacivanju – JP „Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove“ – Kuršumlija, broj 01-353-87
11.01.2016 Zaključak o odbacivanju – Aleksandar Milenković, broj 01-353-56
11.01.2016 Zaključak o odbacivanju – MUP, broj 01-351-78
08.01.2016 Zaključak o odbacivanju – sanacija objekta Dejan i Bojan Ćurčić Prolom, broj 01-351-77
06.01.2016 Zaključak o odbacivanju – Miloje Zakić broj 01-353-80
05.01.2016 Zaključak o odbacivanju – Lukovo broj 01-037-71
31.12.2015 Zaključak o odbacivanju broj 01-351-74 – Kukolj Saša
31.12.2015 Zaključak o odbacivanju – Kolektor Prolom banja broj 01-353-70
10.12.2015 Zaključak o odbacivanju – Gornja Mikuljana broj 01-351-69
04.12.2015 Zaključak o odbacivanju Fekalna kanalizacija Kosovka Devojka br.01-351-65
26.11.2015 Zaključak o odbacivanju – Kukolj Saša br.01-353-67
24.11.2015. Zaključak o odbacivanju – Kolektor Prolom banja br. 01-353-70
24.08.2015. Zaključak o odbacivanju A.M br. 01-353-56
06.08.2015. Zaključak o odbacivanju – adaptacija rukometnog igrališta br. 01-351-31
09.07.2015. Zaključak Dragiša Jevremović br. 01-351-27
30.06.2015. FRUIT COOPERATION d.o.o Žuč
25.04.2015. FRIGONAIS d.o.o Niš
08.04.2015. Saša Kukolj
08.04.2015. Telekom Srbija AD – Izvršna jedinica Niš
13.03.2015. JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove „Kuršumlija“
13.03.2015. JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove „Kuršumlija“
13.03.2015. JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove „Kuršumlija“
04.03.2015. JP Direkcija za izgradnju, urbanizam, planiranje, projektovanje i stambene poslove „Kuršumlija“
Datum Dokument
04.09.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-26488-ISAWHA-1-2017 – Topličke elektrane
28.08.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-21292-ISAWHA-3/2017 – JP Pošta Srbije
21.07.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-20868-ISAW-1/2017 – Miloš Ćurčić
14.07.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-19495-ISAWHA-2/2017 – Nebojša Milenković
10.07.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-19432-ISAWHA-2/2017 – „EPS Distribucija“ ogranak Prokuplje
17.03.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-4378-ISAWHA-2/2017 – „FRUIT COOPERATION“ DOO
14.03.2017 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-5690-ISAW-1/2017 – Opština Kuršumlija
28.12.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-34378-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
27.12.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-34306-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
26.12.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-34377-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
26.12.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-34302-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
26.12.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-34303-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
03.10.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-25331-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
30.08.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-20892-ISAWHA-2/2016 – Opština Kuršumlija
01.08.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-18395-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
01.07.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-14578-ISAW-1/2016 – „FRUIT COOPERATION“ DOO
16.05.2016 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova broj ROP-KUR-8738-ISAW-1/2016 – Opština Kuršumlija
14.12.2015 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova Dubrava- Zdravkovići broj 01-351-72
18.11.2015 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova BSTS Mačkovac br 4
05.11.2015 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova Spanačko brdo br. 01-351-56
Rešenje o odobrenju za izgradnju Dankoviće br 01-351-57
19.10.2015 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova Novo Selo br.01-351-51
03.08.2015 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova Ekonomska skola br. 01-351-30
10.06.2015 Rešenje o odobrenju za izvođenje radova Jugoistok br. 01-351-20

Obrasci i zahtevi van objedinjene procedure

OBRAZAC Zahteva za informaciju o lokaciji PDF Doc
Zahtev za potvrđivanje projekta parcelacije i preparcelacije PDF Doc
Zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta PDF Doc
Veličina slova